Saku Muusikakool on munitsipaalhuvikool, mille tegevuse eesmärk on pakkuda muusikalist haridust ja võimalusi isiksuse igakülgseks muusikaliseks arenguks. Muusikakooli ülesanded on:

  • laste ja noorte muusikaliste võimete avastamine ja kavakindel arendamine ning Saku valla kultuurielu edendamine;
  • täiskasvanud õppuritele sobivas vormis õppe korraldamine;
  • koostöö arendamine õppetegevuse korraldamisel lastevanemate ja hoolekoguga;
  • tegevuse eesmärgiga seotud projektide koostamine ja juhtimine.

Kooli õppekava aluseks on üleriigilised ainekavad, mille põhjal erialade õpetajad koostavad iga õpilase jaoks individuaalplaani vastavalt tema võimetele. Õpilase hindamine toimub pidevalt. Kaks korda aastas on kõigile õpilastele kohustuslikud arvestused.  IV klassis on üleminekueksamid erialas (põhipillis) ja solfedžos, VII klassis on lõpueksamid erialas, solfedžos ja muusikaloos.

Õppetegevuse lahutamatuks osaks on esinemine. Ülevaatekontserdid kõigi erialade õpilastele on kohustuslikud alates II klassist. Avalikke kontserte korraldame Sakus igal poolaastal, lisaks toimuvad esinemised teistes koolides ja ka mujal.
Osavõtt muusikakoolide vahelistest õpilaskonkurssidest on soovituslik ja toimub vastavalt sobivate võimetega õppurite olemasolule.

Õppetegevus muusikakoolis jaguneb astmeteks:

  • ettevalmistusklass;
  • noorem aste (I-IV klass);
  • vanem aste (V-VII klass);
  • lisa-aastad (VIII-IX klass).

Õppida on võimalik põhiõppe või üldõppe õppekava järgi.
Noorema astme lõpetamisel selgitatakse välja õpilase muusikakoolis edasiõppimise perspektiiv, VII klassi lõpetamisel saab õpilane muusikakooli lõputunnistuse.

Muusikakoolist lahkumiseks enne õppeaja lõppu tuleb esitada avaldus direktori nimele.

Kooli õpilaskond moodustatakse vastuvõtukatsete alusel Saku valla lastest, noortest ja täiskasvanutest, kes soovivad õppida ning omavad selleks vajalikke eeldusi. Vabade kohtade olemasolul saavad Saku Muusikakoolis õppida ka teiste omavalitsuste lapsed.

Õppekavades lähtume kehtivast huvikooli seadusest ning haridus- ja teadusministri 21. märtsi 2007. aasta määrusest nr 24.